Sysselsetting og uførhet – misvisende problemstillinger

Av ALI ESBATI

NHOs Baard Meidell Johannesen har svartmin spalte i Dagsavisen, «Mytebølgen» (25.10.2012). Svaret møter vel egentlig ikke noen av de konkrete fakta jeg presenterer. Og framfor alt ikke det som er hovedpoenget mitt: at det vanligste utgangspunktet for debatt om trygd og sysselsetting i Norge er misvisende. Norge er ikke en «trygdenasjon» i betydningen at mange står utenfor arbeidslivet i forhold til andra land – tvert imot. Det er flere som jobber i Norge enn i de fleste andre land. Derimot er det flere av de som er arbeidsløse, syke eller uføre som har rett på offentlige ytelser i Norge.

Hvis man er opptatt av at mange skal delta i arbeidslivet, er dette gode nyheter. Hvis man derimot er opptatt av at minske felleskapets ansvar for den som ikke kan arbeide – midlertidlig eller permanent – da er det annerledes. Men også da bør man slutte å påstå ting som at de trygdede «får en stadig større del av kaka», fordi dette simpelthen ikke er tilfellet.

Meidell Johannesen introduserer derimot en rekke andre tall og problemstillinger i sitt svar.

• Sysselsettingsandelen, generelt og blant de unge spesielt

Jeg skrev nøye, at «andelen av befolkningen i alderen 25-64 som var sysselsatt var også noe høyere i 2011 enn i 2005, til tross for en finanskrise der imellom». Og jeg påpekte at den langsiktige trenden i norsk sysselsetting ikke er at velferdsstaten har trykket det ned, men heller det motsatte. Sysselsettingsnivået endres selvfølgelig fra år til år, med konjunktur.

Diagrammet nedenfor viser OECD-tall for sysselsettingsnivået (i prosent av folkemengde) for personer 25-64 år, i Norge og i OECD. Man kan si mange ting om dette, men det viser i hvert fall ikke et arbeidsmarked som går ad undas.

Det er helt riktig at den enorme sysselsettingsveksten i absolutte tall de siste sju årene i hovedsak skyldes innvandring. Dette er en indikasjon på at norsk økonomi er sterk. Det er også en mulig grunn til uro, hvis altfor mange jobber i Norge er av karakteren at de bare fylles av innvandret arbeidskraft – eventuelt grunnet altfor lave lønninger og altfor dårlige arbeidsvilkår. Det er fint om NHO synes dette er problematisk.

At sysselsettingsnivået blant unge er lavere nå enn for noen år siden kan også være et problem som absolutt er verdt å analysere. Men grunnen til dette er neppe at disse unge har valgt uførhet (tittelen på innlegget til Johannesen er «Myter og realiteter om uføre»). En mer trolig forklaring er at man studerer lengre – mer eller mindre frivillig. Vi vet også at mange sliter når de ikke fullfører utdanning. Dette problemet blir ikke lettere å løse av å spre myter om sykefravær eller uførepensjon.

• Uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, generelt og blant de unge spesielt

Johannesen skriver at andelen på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger har steget siden 2001, men innrømmer litt senere at andelen har vært ganske stabil siden 2005. Jeg skrev ikke noe annet – men jeg påpekte at det er upresist å bruke «gå på trygd» om alle som tar imot disse ytelser og sykelønn, fordi det antyder at dette er permanente tilstander. Andelen som får uførepensjon har for øvrig gått ned (fra 10,3 prosent i 2005 til 9,6 prosent i 2012).

(Fig. 7.16 i Nasjonalbudsjettet 2013)

Økningen i antallet som tar imot uføreytelser er høyst ventet, grunnet økningen i folketallet og økningen i yrkesdeltakelsen. Sandman-utvalget spådde for eksempel i 2000 at antallet uførepensjonister i 2010 ville være 377 000. Ved inngangen til 2010 var tallet i underkant av 350 000.

Johannesen tar dermed opp en annen tråd. «Både antall og andelen av unge på uføretrygd og arbeidsavklaringspenger øker sterkt», skriver han. Dette er for så vidt et eget tema. Selv om antallet unge uføre er lite i forhold til totalen, er det selvfølgelig alltid triste forhold som ligger bak slik uførhet. Ser man nærmere på de unge som mottar uføreytelser, viser det seg at de fleste sliter med en eller flere tunge sykdommer. Over halvparten av dem i alderen 18-39 som får uføretrygd, er diagnostisert med psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser, herunder nevroser og atferds- og personlighetsforstyrrelser, schizofrene og paranoide lidelser, autisme og psykisk utviklingshemming. (Se diagnosestatistikk fra Nav, og for eksempel «Unge på arbeids- og helserelaterte ordninger» av Torunn Bragstad og Søren Brage). Det går å diskutere om dette skyldes bedre diagnoser, eller om vi kanskje generelt er for raske til diagnostisering. Den diskusjon bør være faglig grunnet, og ikke føres med antydninger om at disse ungdommene egentlig «har det for godt».

Vi må også huske på, at denne økningen ikke automatisk betyr at ungdom med den samme typen medisinske tilstander hadde vært i jobb før, da diagnosene var annerledes. Mange ville nok heller aldri ha kommet seg inn i systemet.

Diagrammene nedenfor viser dels et mer nøkternt bilde av utviklingen av uførepensjon blant unge, dels setter de tallene i perspektiv. Det å for eksempel komme med påstander om at disse unge menneskenes problemer er «den største velferdsutfordringen vi står overfor i Norge» (Torbjørn Røe Isaksen, Høyre, til NRK 6.10.2010), er som jeg ser det ikke en seriøs framgangsmåte.

(Fra Nav, Uførepensjon – statistikknotat, Pr. 30. juni 2012)

Etter denne framstillingen, gjentar Johannesen sin fortelling om «presset på ordningene», mens han mener at det å påpeke åpenbart misvisende problemstillinger er «selektiv tolkning av virkeligheten». Kommentaren blir med andre ord et godt eksempel på det problemet jeg ønsket å belyse i min spalte.

Vist 824 ganger.

Andre tekster

Hva skyldes veksten?

Høyresidens argumenter

Venstresidens argumenter

Verdighet på anbud

Presset fellesskap

Siv Jensens Metode™

Sterk motstand mot klassedelt helsevesen

Myter om årsaker til vekst i privat helseforsikring

Faktasjekk: Høyre og Frp om privat helseforsikring

Svensk blikk på norsk valgkamp

Uvirkelig skattedebatt

Høyresidens argumenter

Sosialdemokratiets sjel

Veien videre for venstrekreftene

SV og olja

En oversett skandale

USA i finanskrise: De rike klarer seg best – forskjellene øker

Boblens makt

Rødgrønne festtaler i Soria Moria II

Soria Moria II: Festtaler og realiteter

Ny rapport om offentlig ansattes pensjon

Skikk og bruk

Publikasjoner gammel

Rituelle antakelser

Diagnosemakt

Her er løsningene, Jens

Løsningene finnes på arbeidsplassene

Økologi: privatiseringens tragedie

Mistillitens pris

Verdier og moral

Ruinene langs "den tredje vei".

Ladet statistikk om fattigdom

CO2-kvotenes vidunderlige nye verden

Formålsparagraf

Velferdsbombe

Vått krutt

Et arbeidsliv i ubalanse

John Bernander Den Enøyde

Har vi vært her før?

Sykefravær og svartmaling

Blå arbeidslinje

Uetterrettelig om sykefravær

Déja vu

Tetzschners tillit

En syk debatt

Bevis for ulikhetens pris

Ulikhet skader folkehelsa

Er Sverige et forbilde for norsk sykelønn?

En ny dagsorden

Den norske reprisen

Harald Eia hos Manifest Analyse

Manifest Årskonferanse 2010: Program

Retningslinjer for Fagligpolitisk råd

Rituell rapport

Blå tvangstrøye

På vei inn i et uføre

Unødig nød

Kan sykehusnedleggelser sprenge den rødgrønne regjeringen?

«Det frie marked» og arven fra slaveriet

Test

Veivalg for de rødgrønne

Mon(k)ey for nothing

Nordmenn er LATE!

«Heroes of Human Rights»

Freedom Forum i naive Norge

Politisk indoktrinering i skolen

Bak Freedom Forums fasade

Regningen fra Hellas

Loïc Wacquant

Farlig medisin

Globalisert depresjonspolitikk

Noen nødvendige saksopplysninger

Beruset papegøye

Det vitenskapelige rådet

Civita på tynn is

Deflasjonspolitikk på spansk

Bli abonnent hos Manifest tankesmie

Livets lotteri

Farlige bonuser

Styret i Manifest senter for samfunns-analyse

En ISS-hotellarbeiders legeerklæring

Ny rapport: ISS-metoden

Skitne forhold i renholdsbransjen

Tankekrigen koster - bli Manifestvenn!

Det fagligpolitiske rådet

Amerikanere foretrekker svensk inntekstfordeling

24 rom om dagen

ISS-metoden

Godt statsbudsjett – men for hva?

Finansjackpot

Frp: Medisinsk uføre er «arbeidsføre»

Klassespørsmålet

Bli Manifestvenn!

Politikk for ulikhet

Kontakt oss

Publikasjoner

Frihandel eller rettigheter?

Frihandel eller rettigheter?

Våre ansatte

Finansiering

De rikeste har det fortsatt bra

Manifest Analyse i mediene

Utenfor velferden

Finansiell krigføring?

Løsarbeidersamfunnet

Fakta og følelser

Faktasvakt av DN

En zombiehær over Europa

Stoltenberg avsporer uføredebatten

Hva sa Flåthen om uføres pensjon?

Når velferd er viktigst og gode råd dyre

Stoltenbergs skjermingsmekanisme

Svar til Jan Arild Snoen

Valutakriger

Syv spørsmål til statsministeren om uføres alderspensjon

Ny rapport fra Manifest Analyse: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

Demografidemagogi

Fra trygd til fattigdom

En aktiv fattigdomslinje

Fra problem- til faktaformuleringsprivilegium

Tre bølger

Privat lønn for offentlig arbeid

Striden som venter

Protester mot angrep på fagforeninger i Wisconsin

Tilgi dem ikke...

Program for Manifest Årskonferanse 2011

Rapport om økonomisk maktkonsentrasjon etter 1990

Derfor er økt ulikhet et samfunnsproblem

Bemanningsuvesenet

Milliardærfellen

Kvinners sykefravær – sett fra kjøkkenbordet

Eurokrise utan ende

Øversteprestens comeback

I lov og realitet

Sterke protester mot det svenske sykelønnssystemet

100 % offentlig eierskap

SØLVPUSSFRADRAGET – SVENSKE ERFARINGER

Subsidiehøyre

Skattelette for de rikeste - igjen

Misvisende om uførepensjon og arbeidsmoral

FAKTA: Arbeidsmiljøloven

FAKTA: Adecco-skandalen

FAKTA: Konkurranse-utsetting og privatisering

FAKTA: «Nordsjøturnus»

FAKTA: Eiendomsskatt

Konkurranse-utsetting og privatisering

Skatt og velferd

Ansattes rettigheter

Støtt en greker!

Kommunevalg 2011

Til våre tapte kamerater

Brukerveiledning

Clemet og kunnskapens pris

Oslo-valget

Den blå middelklassen

Bak jubelen

Ny rapport: «Ute av balanse»

Skatteskrekk

Sutreklassen

Krisen bak krisen

ALLEREDE OVER 100 PÅMELDTE TIL ÅRSKONFERANSEN!

Et slitent system

Fra ineffektivitet til oligopol?

Arven etter Thatcher

Vår tids viktigste sosiolog

Overstatlig trykkoker

Sverige: Fattigdom og elitelønninger

Tysk fagbevegelse forbereder seg på storstreik

Republikanernes fagforeningshat

Egypts økonomiske sjokkdoktrine

Eldrebølgen - hvor ille?

Virker pisken?

Produktiv pappaperm

Hellas vs. Argentina

Ulikhet og finanskrise

Fattigdomslinjen

Valg i Hellas

Den høye kostnaden ved Tysklands økonomiske suksess

Felles motstand mot kuttpolitikken

Vikårbyrådirektivet - en seier for fagbevegelsen?

Kuttmotstanden øker

Masteroppgaver - statsvitenskap

Masteroppgaver - sosiologi

Masteroppgaver - samfunnsøkonomi

Irland stemmer over «selvmordspakt»

Manifest Master

MASTERIDEER

Ny rapport om den svenske skolen

Ulikhetskrisa

Høyres skolebaroner

Fornuft og undergang

Teori viktigere enn praksis?

Ungdommen nå til dags

Melands faktafest

Fordeling og stagnasjon

En synlig boble

Høyre truer de faste jobbene

Privatskoler er ikke løsningen

Fakta om Folketrygd

Masteroppgaver - historie

Sysselsetting og uførhet – misvisende problemstillinger

Demokratisk årelating

Før boblen brister…

Svensk «overhaling»

VILLEDER DAGSREVYEN OM PENSJON?

Velferdsvalg

Sykelønnsspørsmålene Høyre ikke svarer på

Høyres uavklarte sykelønn

Privatskole-profitørene

Forbildet Sverige?

Veksthemmende skatteletter

Blåblått verdensbilde

Rapport om den svenske skolen

Elitenorge og grasrotnorge

NHO på godt og vondt

Å sage sin egen gren

Manifest-støtte i det blå?

Kontroll er bra, tillit er bedre

Lov og orden med Frp?

Fakta og fordommer

MANIFEST ÅRSKONFERANSE 2015

Program Manifest Årskonferanse 2015